Program

Spoločný program tímu na celomestskej úrovni nájdete tu.

Moje priority na úrovni Devínskej Novej Vsi

Verejný priestor
V príjemnom a funkčnom verejnom priestore sa ľudia k sebe správajú lepšie. Budem presadzovať vytvorenie manuálu verejných priestorov, ktorý určí štandard bezbariérovosti, počet lavičiek, košov, druh dlažby a ich vzhľad na uliciach, námestiach a v parkoch. Dopĺňať ho bude pasportizácia(evidovanie) zelene a jej odborná starostlivosť. Vonkajšia reklama bude regulovaná s cieľom znížiť vizuálny smog. Devínska Kobyla nemôže slúžiť na ťažbu dreva

Doprava
Kvalitná mestská hromadná doprava je základ. V spojení s vlakovou dopravou prináša ďalší potenciál na rýchle spojenie s mestom, preto budem podporovať zvyšovanie jej dostupnosti. Je potrebné v spolupráci s mestom vybudovať oddelený chodník pre peších a cyklistov do susediacich mestských častí a opraviť cykloturistické trasy pri Morave. Na sídlisku parkovacia politika zvýhodňujúca rezidentov v kombinácii s jednoduchými parkovacími domami pomôže viac ako výstavba parkovacích miest na zelených plochách.

Kultúra
Atraktívne kultúrne akcie organizované obcou aj pre ľudí v strednom veku a mladých, zvýšenie ich úrovne aj pomocou kvalitných súčasných umelcov, využitie budovy Kina Devín na nekomerčné účely – ako priestor pre voľnočasové aktivity, alternatívnu kultúru, premietania, diskusie, koncerty… pomôže kultúre v tom najširšom slova zmysle.

Aktívny úrad
Úrad so svojimi obyvateľmi má aktívne komunikovať, využívať k tomu internet, sociálne siete, riešiť podnety od občanov, mať vysokú úspešnosť ich riešenia na stránke odkazprestarostu.sk. Pomocou územných plánov zón predchádza problémom, napr. na Kolónii. Aktívne hľadá externé zdroje financovania: z grantov, integrovaných regionálnych operačných programov, verejno-súkromných partnerstiev. Je schopný dotiahnuť do realizácie aj väčšie projekty typu centrálne námestie.